Kids

Sitemap

Home
›  Onze school
      ›  1.De school
            ›  De naam Emmaüs
            ›  Bestuur: Lucas Onderwijs
      ›  2.Waar de school voor staat.
            ›  2.2 Het klimaat van de school
                  ›  Kinderraad
      ›  3 De organisatie van het onderwijs
            ›  Organisatie van extra zorg
            ›  Plusbeleid
            ›  Vakleerkrachten
      ›  3.2 Samenstelling van het team
            ›  Personeel Emmaüs
      ›  3.3 Het onderwijs
            ›  Activiteiten in de groepen 1 en 2
            ›  Onderwijsprogramma Identiteit
            ›  Taal, Lezen, Schrijven, Rekenen
            ›  Wereldverkenning, Techniek, Blits
            ›  Engels, Verkeersonderwijs
            ›  Expressie, Drama, Handvaardigheid, Muziek, Tekenen
            ›  Bewegingsonderwijs
            ›  Huiswerk, Coöperatief leren
            ›  Computers
                  ›  Snappet
                  ›  21st Century Skills
            ›  Kanjerschool
                  ›  Kanjergedicht
            ›  Coöperatief leren
      ›  4. De zorg voor kinderen
            ›  4.1 Toelating, schorsing , verwijdering
            ›  4.2 Volgen van de ontwikkeling
            ›  4.4 Leerlingvolgsysteem
            ›  4.6 Rapportage / waardering
            ›  4.8 Doubleren/Versnellen/Verwijzen
            ›  4.9 Passend onderwijs
            ›  4.10 Naar Voortgezet Onderwijs
            ›  4.10 Onderwijskundig rapport
            ›  4.12 Naschoolse activiteiten
            ›  4.13 Additionele activiteiten
      ›  5. De Leerkrachten
            ›  5.1 Vervanging bij ziekte,verlof
            ›  5.2 Stagiaires
            ›  5.3 Nascholing van Leerkrachten
      ›  6. Ouders/Verzorgers
            ›  6.1 De Medezeggenschapsraad
            ›  6.2 De Ouderraad
            ›  6.3 Schoolfonds
            ›  6.4 Klankbordgroep identiteit
            ›  6.5 Voor-,tussen- en naschoolse opvang
            ›  6.6 Klachtenprocedure
            ›  6.7 Protocol sociale veiligheid en gedrag
            ›  6.8 Verzekering
            ›  6.9 Privacy en AVG
            ›  6.10 Meldcode kindermishandeling
            ›  6.11 Sponsoring
            ›  6.12 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
            ›  6.13 Logopedie
            ›  6.14 Schoolmaatschappelijk werk
            ›  6.15 Hoofdluis
            ›  6.16 Social Schools
      ›  7. Ontwikkeling van het onderwijs
            ›  Inspectie
            ›  7.3 Relaties met andere instellingen
      ›  8. Resultaten van het onderwijs
            ›  8.2 Cijfers over basisvaardigheden
            ›  8.3 Cijfers adviezen schoolverlaters
      ›  9. Schooltijden en vakanties
            ›  Aantal uren onderwijs
            ›  Buitengewoon verlof
            ›  Leerplicht en verzuim
      ›  10 Namen en adressen
      ›  Download schoolgids
›  Ouders
      ›  Nieuwsbrieven
      ›  Medezeggenschapsraad
            ›  Vergaderdata, agenda en notulen
            ›  Taken en bevoegdheden MR
            ›  Diverse documenten MR
            ›  Besloten pagina
            ›  Stel een vraag
      ›  Ouderraad
            ›  Vergaderdata OR
            ›  Stel een vraag
      ›  Klankbordgroep identiteit
      ›  Vertrouwenspersoon
      ›  Schoolmaatschappelijk werk
      ›  Schoolplan, jaarplan en jaarverslag
      ›  Overblijf / Broodje Emmaüs
      ›  Voor- en naschoolse opvang
      ›  Let Op Luizen (LOL)
            ›  Stel een vraag
      ›  Buitengewoon verlof
      ›  Protocollen
            ›  A. Kaderregelingen Lucas Onderwijs
            ›  B. Protocollen en veiligheid Emmaüs
            ›  C. Overige regelingen en afspraken Emmaüs
            ›  Z. Zorgprotocollen en afspraken Emmaüs
      ›  Verkeersveiligheid
      ›  Methodes
      ›  Eindtoets groep 8 / Route 8
      ›  Vakurenrooster
›  Nieuwe ouders
      ›  Het onderwijs op SWS Emmaüs
      ›  Schoolgids
      ›  Het klimaat van de school
      ›  Wachtlijsten
      ›  Scholen op de kaart
›  Groepen
›  Contact
      ›  Aanmelden
      ›  Ziekmelding
      ›  Rondleiding
      ›  Stel een vraag
›  Sitemap
›  Disclaimer
›  Colofon