Taken en bevoegdheden MR

SWS Emmaüs heeft net als aan iedere andere basisschool een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het beleid van de school.

Taken en bevoegdheden
De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en advies- en instemmingsrechten. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) maar ook in het reglement van de MR dat te vinden is onder 'Diverse documenten MR'. Deze bevoegdheden gebruikt de MR richting het bevoegd gezag (de Lucasstichting) of, namens het bevoegd gezag, de directeur van SWS Emmaüs.
De MR bestaat uit een deel ouders (oudergeleding) en een deel personeelsleden (personeelgeleding). Zij vertegenwoordigen respectievelijk de ouders van leerlingen en het personeel van de school.
Ten aanzien van sommige onderwerpen is de MR in zijn geheel bevoegd, andere onderwerpen liggen alleen op het terrein van de oudergeleding of de personeelsgeleding.

Hieronder volgt een korte - overigens niet volledige - beschrijving van de taken, bevoegdheden en rechten van de MR:

        - Algemene bevoegdheden en taken: de MR en de ouder- of personeelsgeleding zijn bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Daarover kunnen voorstellen worden gedaan en standpunten worden ingenomen. De MR bevordert openheid en onderling overleg in de school en waakt in de school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.
       - Algemeen informatierecht: het bevoegd gezag (Lucasstichting of namens die stichting de directeur) voorziet de MR van alle inlichtingen die hij voor de vervulling van zijn taak nodig heeft, zoals de jaarlijkse begroting en bijbehorende beleidsvoornemens, jaarverslag, de basis voor de berekening van de bekostiging van de school, de inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en hoofdpunten van reeds vastgesteld beleid.
        - Instemmingsrecht: bepaalde besluiten behoeven voorafgaande instemming van de MR. Afhankelijk van de aard van het besluit ligt die instemmingsbevoegdheid bij de MR in zijn geheel of bij de ouder- of personeelsgeleding. Voorbeelden van instemmingsplichtige besluiten zijn: verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, de klachtenregeling of het schoolreglement (MR in geheel), vaststelling of wijziging van de formatie, regels omtrent nascholing of de verlofregeling (personeelsgeleding MR), vaststelling of wijziging van de schoolgids, de onderwijstijd, de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang, of van de middelen die van de ouders worden gevraagd (oudergeleding MR).
       - Adviesrecht: de MR in zijn geheel heeft adviesrecht over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, fusies, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR praat niet over individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel een rede zijn om het algemene beleid van de school te bespreken.

Naast de MR bestaat er binnen de Lucasstichting ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). Onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen binnen de Lucasstichting worden behandeld door de GMR en niet door de MR. Voorbeelden zijn: regeling van de vakanties, het financieel beleid van de stichting en organisatorische wijzigingen binnen de stichting.

Verschil met de oudervereniging
De MR en de oudervereniging spannen zich beide in om SWS Emmaüs tot een goede school te maken en dit ook zo te houden.
De oudervereniging bestaat uit ouders die de samenwerking tussen leerkrachten en ouders willen bevorderen om daarmee een goed leefklimaat binnen de school te bewerkstelligen. De oudervereniging organiseert in samenspraak met de school diverse activiteiten en zij fungeert als luisterend oor voor ideeën en suggesties van andere ouders.
De MR bestaat zowel uit ouders als uit personeelsleden en houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijk geregelde, taak en vormt de formele representant van ouders naar het bevoegd gezag.