Taken en bevoegdheden MR

De Emmaüs heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een deel ouders (oudergeleding) en een deel personeelsleden (personeelgeleding). Zij vertegenwoordigen de ouders van leerlingen en het personeel van de school. Via de MR hebben ouders en personeel invloed op het beleid van de school. Hieronder staat kort opgeschreven wat de MR mag doen. In het algemeen gebruikt de MR deze taken en bevoegdheden richting het bestuur van de school. De taken en bevoegdheden van de MR staan in de ‘Wet medezeggenschap op scholen’ en in het reglement van de MR. Het reglement is te vinden op de pagina ‘Diverse documenten MR’. Over sommige onderwerpen is de MR in zijn geheel bevoegd. Er zijn ook onderwerpen waarover alleen de oudergeleding of alleen de personeelsgeleding gaat.

Algemene bevoegdheden en taken:
De MR mag alle onderwerpen die de school betreffen bespreken. De MR kan voorstellen doen of een standpunt innemen. De MR doet schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden.
Algemeen informatierecht:
De MR heeft recht op van alle informatie van het bestuur, die nodig is voor zijn taak. Bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting, beleidsvoornemens en de inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen.
Instemmingsrecht:
Voor sommige besluiten moet het bestuur vooraf instemming krijgen van de MR. Soms is alleen instemming nodig van de oudergeleding of de personeelsgeleding.
Adviesrecht:
Over sommige onderwerpen moet het bestuur advies vragen aan de MR. Bijvoorbeeld de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, een fusie, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school of aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR praat niet over een individueel belang van een ouder, leerling of lid van het personeel. Een individueel geval kan wel een rede zijn om in de MR te praten over het algemene beleid van de school.

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Naast de MR van de Emmaüs heeft de stichting Lucas Onderwijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen binnen de stichting Lucas Onderwijs worden behandeld door de GMR. Voorbeelden zijn: regeling van de vakanties, het financieel beleid van de stichting en organisatorische wijzigingen binnen de stichting.

Verschil met de oudervereniging
De MR en de oudervereniging helpen allebei om de Emmaüs een leuke en goede school te laten zijn. De oudervereniging bestaat uit ouders en organiseert in overleg met de school diverse activiteiten. De oudervereniging doet dat mede met ideeën en suggesties van andere ouders.
De MR bestaat uit ouders én personeelsleden. De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR heeft een formele, wettelijke taak en vertegenwoordigt de ouders naar het bevoegd gezag.