Kids

Ouderraad (OR)

Wat is een ouderraad?

Voorheen hadden wij een oudervereniging en m.i.v. het schooljaar 2020-2021 hebben wij een ouderraad. Doel: het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders ten behoeve van de kinderen. Het betalen van de bijdrage is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De ouderraad heeft deze gelden nodig om tal van leuke activiteiten voor de kinderen te bekostigen. Zonder deze gelden kan bijv. het schoolreisje niet doorgaan.

De ondersteunende rol van de ouderraad (OR) is voor het team onmisbaar. 

 

Wat doet de OV op school?

 

De ouderraad houdt zich met een groot aantal praktische zaken bezig. Assisteren bij en helpen organiseren van  tal  van  activiteiten  en  festiviteiten.  U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, schoolsportdag, schoolreisje, kamp, enz.

Jaarlijks is er voor alle ouders een algemene ledenvergadering. Op deze avond legt de ouderraad verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. Ook wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd.

De ouderraad vergadert maandelijks. Twee teamleden wonen de vergaderingen, die openbaar zijn, bij.

 

De OR heeft een aantal commissies, waaronder Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Schoolreis, Kamp, Avondvierdaagse, Musical en Lief&Leed. In elke commissie zitten een aantal OR-leden en een aantal leerkrachten. Vanuit de OR is er per commissie één contactpersoon en één budgethouder. De werkzaamheden per commissie lopen uiteen van het doen van inkopen en het versieren van de school tot het organiseren en mede bedenken van activiteiten en het assisteren bij de desbetreffende activiteit en het opruimen. Daarnaast wordt uit het budget van de OR geld beschikbaar gesteld voor de Let-Op-Luizencommissie, de schooltuin, de aanschaf van materialen voor de speelplaats en de speel-o-theek, en het dam- en schaaktoernooi. Ook betaalt de OR het bezoek aan het Archeon (groep 6) en incidenteel een extra traktatie voor de kinderen. Ook heeft de OR tot doel een luisterend oor te zijn voor de ideeën en suggesties van andere ouders. 

Wie zitten er in de ouderraad?
De OR wordt op dit moment opgericht. 

 

 

Om de communicatie met het schoolteam goed te laten verlopen, zijn ook twee leden van het team bij de vergaderingen aanwezig, namelijk Ingrid Gevers en Marijke Abbing.
Een raadslid zit drie jaar in de OR. Aan het eind van de zittingsperiode kan een bestuurslid zich weer voor een periode van drie jaar herkiesbaar stellen. Als een lid voortijdig aftreedt en het aantal leden op dat moment minder dan vijf bedraagt, moeten er tussentijds verkiezingen worden gehouden.

Waarom heeft SWS Emmaüs een OR?
Een OR is niet wettelijk verplicht, zoals een medezeggenschapsraad (MR) dat wel is. Een MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school (personeels- en leerlingenbelangen). Een OR houdt zich bezig met de praktische uitvoering van het verbeteren en goed houden van het werk- en leefklimaat op school voor de kinderen en de leerkrachten.

Hoe bereiken we u?
Aangezien de OR de ouders vertegenwoordigt, is het natuurlijk van belang, dat zij ook de ouders informeert en zonodig raadpleegt. De OR heeft ongeveer één keer per zes weken een reguliere vergadering (in totaal zo'n zeven keer per schooljaar). Deze vergadering is openbaar. Dit betekent dat iedere ouder welkom is, wel graag even van te voren melden bij de secretaris of voorzitter. Daarnaast vindt er één keer per jaar een algemene ledenvergadering plaatst. Op deze avond legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Ook wordt dan de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd. Als dat nodig is worden middels een wervingsbrief, twee weken vóór de algemene ledenvergadering, nieuwe kandidaten voor het bestuur gezocht. De OR bericht regelmatig via de nieuwsbrief van de school.

Hoe kunt u de OR bereiken?
De OR is er voor de ouders. Daarom wil de OR ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Als u vragen heeft, spreek de leden van de OR dan gerust aan. U kunt ook een e-mail sturen naar: emailadres volgt 

 

De ouderraad is nog op zoek naar nieuwe ouders. Lijkt u dit leuk, dan kunt u uw naam doorgeven aan de directie van de school.