Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. En de MR geeft ook gevraagd en ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.
 

Wie zijn wij?

Middels dit stukje op de website willen wij, de leden van de medezeggenschapsraad ons voorstellen.
De MR binnen onze school bestaat momenteel uit 4 ouders en 3 leerkrachten (Er sluit in januari een 4e leerkracht aan bij de MR.). Vanuit de ouders wordt deze taak vervuld door: Firas Yass (vader van Qamar uit groep 1/2W), Eveline van der Maas (moeder van Lieke uit groep 8R), Sander Tentij (vader van Zoey uit groep 4) en Jenneke Feddes (Moeder van Lorenzo uit groep 1/2CM). Vanuit de leerkrachten zijn dit: Wieneke Grootaarts (IB groep 5 t/m 8), Mirthe Kokshoorn (IB groep 1/2 t/m 4) en Kirsten van Puffelen (leerkracht groep 1/2).
De medezeggenschapsraad komt ca. 7 - 8 keer per jaar bijeen.

Wat is een MR en wat doen wij?
Wettelijk gezien hebben ouders recht op medezeggenschap over de gang van zaken op een school. Elke school is dan ook verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid binnen de school. Voor een aantal onderwerpen binnen dit beleid moet de school om een advies of om instemming vragen voordat er een besluit genomen kan worden. De MR praat mee over de zaken die in het dagelijkse werk een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse begroting, vakanties en vrije dagen, nieuwe onderwijsmethodes of de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Hoe kan ik deelnemen aan de MR?
Wanneer er een plek vrij komt binnen de MR vindt er een verkiezingsprocedure plaats. Er komt een oproep via Digiduif waarna geïnteresseerden zich kunnen opgeven en hun motivatie in kunnen sturen. Bij meerdere aanmeldingen vindt er een verkiezingsronde plaats waarbij de ouders (bij de oudergeleding) en het personeel (bij de personeelsgeleding) kunnen stemmen.

Ook zonder dat er een plek is vrij gekomen binnen de MR kunt u onze vergaderingen bijwonen. Wilt u meer weten over wat er zoals besproken wordt binnen de MR, dan bent u van harte welkom om onze vergadering bij te wonen als toehoorder. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: mrswsemmaus@gmail.com of via het kopje "stel een vraag". U kunt de MR ook een vraag stellen via dit emailadres.

 

De vergaderingen vinden dit schooljaar 2018-2019 plaats op:
20 september 2018                                                            
1 november 2018
13 december 2018
24 januari 2019

21 maart 2019

16 mei 2019

27 juni 2019

 

De agenda’s en de vastgestelde notulen van de voorgaande vergaderingen zijn verder op de site in te zien.