Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is er om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. De MR geeft ook gevraagd en ongevraagd zijn mening over de school en het onderwijs. In de MR zitten personeelsleden (personeelsgeleding) en ouders (oudergeleding).

 

Wie zijn wij? 
De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

De volgende ouders zitten in de MR:

  • Belinda van der Gaag (moeder van Matthijs uit groep 6 C/L)
  • Daniëlle Oosterbeek (moeder van Giulietta uit groep 4 M/J)
  • Petros Ceelen (vader van Jonas uit groep 7 W/A en Simon uit groep 3 K/F)
  • Peter Zwaard (vader van Stef uit groep 7 R/N en Jula uit groep 4 K/L) (voorzitter MR)

De personeelsleden in de MR zijn:

  • Saskia Smeets (leerkracht groep 8)
  • Susanne Otten (leerkracht groep 1-2 en IB'er)
  • Tessa van Brink (leerkracht groep 1-2) (secretaris MR)
  • Marlies van Geel (leerkracht groep 1-2)


Wat is een MR en wat doen wij?
Wettelijk gezien hebben ouders recht op medezeggenschap over de gang van zaken op een school. Elke school is daarom verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit een gelijke verdeling van ouders en personeel. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid binnen de school. Voor een aantal onderwerpen binnen dit beleid moet het schoolbestuur om een advies of om instemming vragen voordat er een besluit genomen kan worden. De MR praat mee over de zaken die in het dagelijkse werk een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse begroting, vakanties en vrije dagen, nieuwe onderwijsmethodes of de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Hoe kan ik deelnemen aan de MR?
Als er een plek vrijkomt binnen de MR vindt er een verkiezingsprocedure plaats. Er komt een oproep via SocialSchools. Geïnteresseerden kunnen zich dan opgeven en hun motivatie insturen. Bij meerdere aanmeldingen vindt er een verkiezingsronde plaats waarbij de ouders (bij de oudergeleding) en het personeel (bij de personeelsgeleding) kunnen stemmen.

Ook als u niet in de MR zit kunt u bij de MR-vergaderingen aanwezig zijn. U bent dan van harte welkom om onze vergadering als toehoorder bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: swsemmaus.mr@gmail.com of via het kopje "stel een vraag".

 

Op de pagina 'Vergaderdata, agenda en notulen' vindt u informatie over de geplande vergaderingen.