Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders en leerkrachten invloed te geven op het beleid van het schoolbestuur. Het schoolbestuur moet de MR voor bepaalde besluiten om instemming of advies vragen. En de MR geeft ook gevraagd en ongevraagd zijn mening over zaken die de school en het onderwijs betreffen.
 

Wie zijn wij?

Middels dit stukje op de website willen wij, de leden van de medezeggenschapsraad ons voorstellen.
De MR binnen onze school bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Vanuit de ouders wordt deze taak vervuld door: Esther Bauhuis (moeder van Anna uit groep 7L en Eveline uit groep 5SD), Mieke Kooijman (moeder van Kris uit groep 1/2MM), Eveline van der Maas (moeder van Lieke uit groep 7SD)  en Sander Tentij (vader van Zoey uit groep 3KI). Vanuit de leerkrachten zijn dit: Wieneke Grootaarts (IB groep 5 t/m 8), Mirthe Kokshoorn (IB groep 1/2 t/m 4), Patricia Merk (ICT-coördinator en leerkracht groep 8) en Kirsten van Puffelen (leerkracht groep 1/2).
Onze medezeggenschapsraad heeft ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar.

Wat is een MR en wat doen wij?
Wettelijk gezien hebben ouders recht op medezeggenschap over de gang van zaken op een school. Elke school is dan ook verplicht om een medezeggenschapsraad te hebben. De MR bestaat uit een gelijke verdeling van ouders en leerkrachten. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid binnen de school. Voor een aantal onderwerpen binnen dit beleid moet de school om een advies of om instemming vragen voordat er een besluit genomen kan worden. De MR praat mee over de zaken die in het dagelijkse werk een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn: de jaarlijkse begroting, vakanties en vrije dagen, nieuwe onderwijsmethodes of de samenwerking met andere onderwijsinstellingen. De MR kan zelf ook onderwerpen aandragen die zij met de directie wil bespreken.

Hoe kan ik deelnemen aan de MR?
Wanneer er een plek vrij komt binnen de MR vindt er een verkiezingsprocedure plaats. Er komt een oproep via Digiduif waarna geïnteresseerden zich kunnen opgeven en hun motivatie in kunnen sturen. Bij meerdere aanmeldingen vindt er een verkiezingsronde plaats waarbij de ouders (bij de oudergeleding) en het personeel (bij de personeelsgeleding) kunnen stemmen.

Ook zonder dat er een plek is vrij gekomen binnen de MR kunt u onze vergaderingen bijwonen. Wilt u meer weten over wat er zoals besproken wordt binnen de MR, dan bent u van harte welkom om onze vergadering bij te wonen als toehoorder. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar: mrswsemmaus@gmail.com of via het kopje "stel een vraag".

De vergaderingen vinden dit schooljaar plaats op:
7 september 2017                                                                         8 maart 2018    
9 oktober 2017                                                                             19 april 2018
30 november 2017                                                                        31 mei 2018
18 januari 2018                                                                            28 juni 2018

 

De agenda’s en de vastgestelde notulen van de voorgaande vergaderingen zijn op de site te zien.