Kids

Klankbordgroep identiteit

Er bestaat op onze school een klankbordgroep identiteit. Deze commissie komt minimaal vier maal per jaar bijeen en denkt mee met de opzet van het catecheseprogramma en evalueert behandelde projecten. In de commissie zitten zowel ouders van P.C.-huize als van R.K.- huize en enkele teamleden. Indien u interesse heeft in het werk van deze commissie kunt u contact opnemen met de directie.

 

Onderwijs programma identiteit

De klankbordgroep identiteit zorgt dat de Christelijke identiteit gewaarborgd blijft op onze school en geeft input voor catechese in het onderwijs. Gekozen is voor de naam 'catechese' (opnieuw laten klinken), omdat hiermee beter tot uitdrukking wordt gebracht wat we voor ogen hebben dan de termen 'Godsdienst' of 'Bijbelse geschiedenis', die meer een streven naar kennis aanduiden. In ons catecheseonderwijs willen we de verhalen van de Bijbel opnieuw laten klinken. Niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, maar vooral om de kinderen te helpen op een bepaalde manier naar zichzelf, naar anderen, naar de wereld en naar God te leren kijken.

Wij gaan, op onze Samenwerkingsschool, uit van al datgene, dat de R.K.-en P.C.-tradities gemeenschappelijk hebben, zoals Jezus van Nazareth en de Bijbel. Maar we besteden ook aandacht aan zaken waarin ze juist verschillen. Bijvoorbeeld bij het maken van een kruisteken en het voorbereiden op de Communieviering.

Andere wereldgodsdiensten komen o.a. aan de orde in de lessen wereldoriëntatie.

We werken met 'projecten', waarin ook zogenaamde 'spiegelverhalen'

voorkomen. Dit zijn verhalen die passen in de sfeer van Bijbelverhalen. Alle verhalen worden verbonden met de eigen ervaringen van de kinderen

en met hun eigen leefwereld. Bij elk thema(project) worden liederen gezocht en aangeleerd. We gebruiken materiaal van methode Trefwoord.

 

Per week staan er twee catecheselessen op het rooster. Drie maal per

jaar staat ‘catechese’ op de agenda van de teamvergadering.