7. Ontwikkeling van het onderwijs

7.1 Kwaliteitszorg

We werken continu aan het verbeteren van ons onderwijs. Driejaarlijkse enquêtes onder de ouders, leerlingen, personeel en ouders van schoolverlaters behoren tot de vaste procedures. Alle veranderingen worden geëvalueerd, bijgesteld en geborgd in de school.

7.2 Aandachtspunten voor het schooljaar 2020-2021

In 2018-2019 hebben wij met het team en input van kinderen en ouders

een schoolplan 2019-2023 gemaakt. Constant in nauwe afstemming met

de MR hierover die ook instemming heeft gegeven op dit plan.

De verbeterpunten in dit schoolplan zijn verdeeld over de 4 jaren.

Hieronder vindt u de belangrijkste speerpunten voor komend schooljaar:

 

We willen de komende vier jaar vooral aandacht besteden aan onze drie

hoofd-verbeterpunten die omschreven staan als streefbeelden:

  1. De transitie 
  2. Samenwerking met Vlietkinderen (IKC)
  3. Professionele leergemeenschap

Deze punten zullen in alle vier de jaren terugkomen en het belangrijkste zijn.

 

Daarnaast hebben wij in jaarplan 2020-2021 de volgende verbeterpunten:

  • De komende jaren willen wij ons aanbod zo aanbieden dat de

leerlingen meer betrokken zijn bij hun ontwikkeling en dat het

eigenaarschap nog meer bij de leerlingen komt te liggen.

  • Thematisch en projectmatig werken
  • Het didactisch handelen van de leerkracht.
  • Verbetering van de communicatie met ouders rondom leerlingenzorg

 

 

We hebben deze punten al met de MR besproken en zullen de komende jaren deze discussie breder gaan voeren. De manier waarop gaan we samen onderzoeken en uitwerken.

 

Verdere plannen en systematische aanpak zijn opgenomen in het jaarplan 2020-2021. Dit jaarplan wordt met de MR besproken en voorgelegd voor

instemming. Na deze vergadering wordt dit jaarplan op de website van de school gezet.