7. Ontwikkeling van het onderwijs

7.1 Kwaliteitszorg

We werken continu aan het verbeteren van ons onderwijs. Driejaarlijkse enquêtes onder de ouders, leerlingen, personeel en ouders van schoolverlaters behoren tot de vaste procedures. Alle veranderingen worden geëvalueerd, bijgesteld en geborgd in de school.

7.2 Aandachtspunten voor het schooljaar 2018-2019

In 2014-2015 hebben wij met het team en input van kinderen en ouders

een schoolplan 2015-2019 gemaakt. Constant in nauwe afstemming met

de MR hierover die ook instemming heeft gegeven op dit plan.

Het schooljaar 2018-2019 zullen wij gebruiken om input te krijgen voor

ons Schoolplan 2020 – 2024.

De verbeterpunten in dit schoolplan zijn verdeeld over de 4 jaren.

Hieronder vindt u de belangrijkste speerpunten voor komend schooljaar:

 

  • Teammaster 3TO - Gepersonaliseerd leren, betrokkenheid, zelfstandigheid, eigenaarschap, welbevinden.        
  • Nieuwe methode (of manier van aanbieden) voor wereldoriëntatie
  • Het maken van een analyse naar de mogelijkheden om Engels ook in lagere groepen aan te bieden. Bij een positieve analyse zorg dragen voor een effectieve implementatie van Engels.
  • Heldere uiteenzetting over ‘hoe/waarom huiswerk’ en leren leren en communicatie naar ouders/kinderen.
  • Het maken van een procedure voor de overgang PO-VO (incl. advisering)
  • Wij willen een professionele leergemeenschap, waarbij open communicatie, feedback geven, collegiale consultatie, vergaderstructuur en een professionele cultuur op een motiverende en planmatige manier cyclisch verbeterd worden.
  • Samenwerking met Vlietkinderen
  • Er komt een beleidsplan ouderbetrokkenheid, waarbij wij maximale betrokkenheid willen creëren t.a.v. leerproces van het kind, versterken school-thuis, activiteiten en verschillende gremia waarin ouders participeren.
  • Wij willen de missie en visie concreet en zichtbaar vertalen naar de school. 
  • Expertgroepen en werkgroepen worden verantwoordelijk voor onderwijskundige schoollijnen.

Met het team hebben we de keuze gemaakt om de komende jaren in te zetten op een transitie, waarbij we meer gepersonaliseerd willen leren, waarbij zelfstandigheid, betrokkenheid, welbevinden en eigenaarschap bij de kinderen centraal staan. We hebben dit al met MR besproken en zullen de komende jaren deze discussie breder gaan voeren. De manier waarop gaan we samen onderzoeken en uitwerken.

 

Verdere plannen en systematische aanpak zijn opgenomen in het jaarplan 2018-2019. Dit jaarplan wordt met de MR besproken en voorgelegd voor

instemming. Na deze vergadering wordt dit jaarplan op de website van de school gezet.