Kids

Leerlingvolgsysteem

Alle gegevens van toetsen en onderzoeken worden bewaard. Hierdoor kunnen wij een leerling 'volgen' gedurende zijn weg door de basisschool. Ons leerlingvolgsysteem is geautomatiseerd in “Esis” en is alleen toegankelijk voor leerkrachten (voor ouders ter inzage). We proberen ouders gaandeweg zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de leerling. Op het moment dat een bepaalde leerling op basis van observaties en/of toetsen onvoldoende blijkt te functioneren, onderneemt de leerkracht actie. Hij kan er, na overleg met de intern begeleider, voor zorgen dat het kind speciaal lesmateriaal krijgt. Ook kan de leerkracht zorgen voor externe hulp. Hiervoor kan de intern begeleider, een remedial- teacher of een deskundige van de begeleidingsdienst worden ingeschakeld. Het kan ook gebeuren dat een leerling zeer hoge scores behaalt op de toetsen. In overleg met de intern begeleider zal dan bekeken worden welke stappen moeten worden ondernomen om goed in te spelen op de mogelijkheden van het kind. 

 

Tenslotte beschikt de school over de mogelijkheid kinderen met specifieke leer-  en/of gedragsproblemen te testen met behulp van speciaal op de problematiek gerichte toetsen. In een aantal gevallen kunnen deze toetsen door de leerkracht worden afgenomen. Vaker gebeurt  het echter dat de intern  begeleider, de remedial  teacher of iemand van de onderwijsbegeleidingsdienst een dergelijke toets bij het kind afneemt.

Het  spreekt vanzelf dat ouders in een dergelijk geval in een vroeg stadium worden geïnformeerd. We bespreken met hen de mogelijkheden en het handelingsplan.

 

Extra zorg

Nauwelijks tastbaar, maar daarom niet minder belangrijk in dit kader is het voortdurende contact dat de leerkrachten van het team onderling hebben over bereikte resultaten en voorkomende problemen. Door elkaar te adviseren, en daarbij zo nodig bij elkaar in de groep te komen kijken, is ook het team als geheel in staat een stuk kwaliteitscontrole uit te oefenen. Het voert op deze plek te ver om dieper in te gaan op alle mogelijkheden die een leerkracht heeft om een vinger aan de pols te houden. Wilt u meer weten over dit onderwerp dan is de leerkracht van uw kind altijd bereid u inzage te geven in en u bij te praten over middelen en mogelijkheden.

 

Overleg over leerlingen

Driemaal per jaar worden de vorderingen van alle leerlingen doorgesproken met de intern begeleider. Per kind wordt een leerling- dossier bijgehouden in “Esis"( administratieprogramma).Het leerling-dossier is voor ouders ter inzage beschikbaar.

Zes maal per jaar vindt overleg plaats tussen de intern begeleiders en de directie.

Regelmatig is er overleg tussen de intern begeleiders en de (groeps) leerkrachten over de vorderingen van de leerlingen. Ouders worden op de hoogte gehouden van die vorderingen.