Kids

6.3 Schoolfonds

Het rijk zorgt weliswaar voor een financiële vergoeding van het onderwijsleerpakket van de school, maar het zijn veelal juist de extra materialen of leermiddelen die de kwaliteit bevorderen. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt „schoolfonds"  genoemd.

Voor het schoolfonds wordt een bijdrage van 10,- euro per gezin gevraagd. De directie wijst tijdens de ALV van de OV ieder jaar 1-2 thema’s aan waaraan het schoolfonds gaat bijdragen. Zo’n thema is gekoppeld aan het jaarplan en de speerpunten van de school. Het schoolfonds moet rechtstreeks ten goede komen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Voorbeelden hiervan zijn:

Werkboekjes Kanjertraining. Speelmaterialen, ICT-apparaten voor kinderen, Leesboeken, enz.

Dit is afhankelijk van het gekozen thema. De directie is verantwoordelijk voor de besteding en verantwoordt de besteding van het schoolfonds aan alle ouders. Dit gebeurt jaarlijks tijdens de ALV van de OV. Bij vragen over de besteding van het schoolfonds kunnen ouders zich wenden tot de directie. De OV heeft een faciliterende functie door het schoolfonds te innen en deze gelden over te maken naar de projectrekening schoolfonds van de school. Door het schoolfonds gelijktijdig met de ouderbijdrage voor de OV te innen, krijgen ouders maar een keer een factuur.

Downloads

Notitie m.b.t. het schoolfonds
Alle informatie over het schoolfonds vindt u in deze notitie.
Verantwoording 2016 - 2017 en speerpunten 2017 - 2018
In een apart belegde vergadering, aansluitend aan de ALV, zijn op 10 oktober 2017 de uitgaven en speerpunten goedgekeurd.