Kids

6.2 De Oudervereniging (OV)

Doel: het bevorderen van een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders om te komen tot kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs. Het betalen van de bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Als een ouder aangeeft de bijdrage niet te willen voldoen, dan kan dit consequenties hebben voor de leerling. Deze kan dan uitgesloten worden van de bijbehorende faciliteiten of activiteiten en bijv. uitgesloten worden van deelname aan een schoolreisje. De oudervereniging houdt zich met een groot aantal praktische zaken bezig. Assisteren bij en helpen organiseren van  tal  van  activiteiten  en  festiviteiten.  Het  bestuur  van  de oudervereniging beheert de financiën die te maken hebben met de additionele activiteiten. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, carnaval, schoolsportdag, schoolreisje, kamp, enz.

Jaarlijks nodigt het bestuur alle ouders uit voor de ledenvergadering. Op deze avond legt het bestuur verantwoording af (ook financieel) over het afgelopen jaar. Dit betreft ook de eventueel uit sponsoring verkregen bijdragen. Ook wordt de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd. Er worden op de ledenvergadering ook nieuwe bestuursleden gekozen.

Het bestuur vergadert maandelijks. Twee teamleden wonen de vergaderingen, die openbaar zijn, bij.

Namen van het dagelijks bestuur van de oudervereniging staan in hoofdstuk 10.1. Na de bestuursverkiezing in oktober wordt de nieuwe samenstelling bekend gemaakt in de Nieuwsbrief.

 

Uitgebreide informatie ziet u onder Ouders - Oudervereniging.

 E-mailadres: ovemmaus@gmail.com