Kids

4.10 Naar Voortgezet Onderwijs

De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs

We doen er alles aan om de overgang van groep 8 naar het voortgezet

onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 wordt een informatieavond gehouden met als thema

“de  overstap?  naar  het  voortgezet  onderwijs.  Bij de start in groep 8 is er een ambitiegesprek van kind, ouder en leerkracht om vooruit te blikken op de gewenste overgang en afspraken te maken hoe we met elkaar proberen daar te komen.

U  krijgt  als  ouder(s)  of verzorger(s) van een leerling in groep 7, bij het rapport in maart,  een voorlopig advies. Met dit advies kunt u zich oriënteren op scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. In januari, vóór de eindtoets  in groep 8 ( Route 8) , ontvangt u het definitieve advies. Veel communicatie verloopt via BOVO, een digitale omgeving voor de overgang Basisonderwijs naar Voortgezet onderwijs.

Onze school onderhoudt goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs. De leerkrachten van de groepen  8 hebben regelmatig en goede contacten met de brugklascoördinatoren. We besteden ook tijd aan nazorg. Ongeacht of er problemen zijn of niet: de deuren van onze school blijven ook voor oud-leerlingen en hun ouders altijd openstaan!

 

Aanmeldingsprocedure Voortgezet onderwijs 2019-2020

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Dit was eerder nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind. Vanaf het schooljaar 2018-2019 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie.   

 

Ons gehele protocol vindt u hier.

 

Informatie over de Eindtoets groep 8 / Route 8 staat onder Ouders.

4.11 Onderwijskundig rapport

Van alle leerlingen die onze school verlaten, naar een andere basisschool, een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor voortgezet onderwijs, maken we een onderwijskundig rapport op. Ouders krijgen hiervan een kopie.