Kids

Onderwijsprogramma Identiteit

In ons catecheseonderwijs willen we de verhalen van de Bijbel opnieuw laten klinken. Niet alleen omdat het mooie verhalen zijn, maar vooral om de kinderen te helpen op een bepaalde manier naar zichzelf, naar anderen, naar de wereld en naar God te leren kijken.

Wij gaan, op onze Samenwerkingsschool, uit van al datgene, dat de R.K.- en P.C.-tradities gemeenschappelijk hebben, zoals Jezus van Nazareth en de Bijbel. Maar we besteden ook aandacht aan zaken waarin ze juist verschillen. Bijvoorbeeld bij het maken van een kruisteken en het voorbereiden op de Communieviering.

Andere wereldgodsdiensten komen o.a. aan de orde in de lessen wereldoriëntatie.

We werken met 'projecten', waarin ook zogenaamde 'spiegelverhalen' voorkomen. Dit zijn verhalen die passen in de sfeer van Bijbelverhalen. Alle verhalen worden verbonden met de eigen ervaringen van de kinderen en met hun eigen leefwereld. Bij elk thema(project) worden liederen gezocht en aangeleerd. We gebruiken materiaal van methode Trefwoord.

 

Per week staan er twee catecheselessen op het rooster. Drie maal per jaar staat ‘catechese’ op de agenda van de teamvergadering.

U vindt ook nog informatie op de pagina Van de Klankbordgroep identiteit.