21st Century Skills

We zien dat onze leerlingen in de toekomst meer en deels ook andere kennis en vaardigheden nodig hebben. We blijven werken aan basisvaardigheden, brede vorming en ontwikkeling van leerlingen. Die vinden we van groot belang en houden we in stand. In deze eeuw is nieuw dat de ICT-component kansen en mogelijkheden biedt bij alle facetten van ons onderwijs. Dit komt tot uitdrukking in het  model hieronder.

Model21CSKN_06

De belangrijkste vaardigheden in de 21e eeuw zijn samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, inclusief (wereld)burgerschap. Daarnaast worden creativiteit, kritisch denken, en probleemoplossende vaardigheden in het model genoemd. We gaan verder met de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons onderwijs. Hoe vervlechten we deze competenties in het curriculum, de didactiek en de toetsing en beoordeling?
We investeren in visieontwikkeling op schoolniveau over de ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden en onderzoeken wat werkt in de schoolpraktijk.

ICT kan de motor voor verandering zijn, door meer zelfsturing bij leerlingen, geautomatiseerde leertaken, leermiddelen “in the cloud” en de toepassing van sociale media. We vinden daarbij ook wetenschap en technologie van wezenlijk belang. Wetenschap en technologie zijn voor ons een manier van kijken naar de wereld, die begint bij de verwondering: waarom is de wereld zoals zij is? Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen. Zowel voor leerlingen als voor docenten gaat een stimulans uit van onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden worden ontwikkeld.

Hieronder vindt u de video over 21e eeuwse vaardigheden.