Kids

Waar de school voor staat

2.1 Onze visie

 

Doelstelling

Ons onderwijs richt zich naast het doorgeven van de noodzakelijke basiskennis ook op de ontwikkeling van creativiteit, van cognitieve, sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het gaat er niet om louter kennis aan te reiken en vaardigheden bij te brengen, maar zeker ook om de kinderen behulpzaam te zijn bij het zoeken naar en het ontdekken van de diepere waarden in het leven. De school zal in dynamisch evenwicht met een veranderende wereld het kind helpen met het verwerven van kennis, inzicht, en vaardigheden. Ook helpt de school met het zich eigen maken van gedragspatronen, houdingen en waarden, welke voor het kind als mens nu en later zinvol zijn.

Identiteit

 • Onze identiteit vindt zijn wortels in de christelijke traditie en laat zich inspireren door een visie op mens en wereld, zoals deze in de Bijbel wordt aangetroffen.
 • Wij willen de kinderen leren leven vanuit de waarden en normen van de christelijke levensvisie.
 • Wij verwachten van team, ouders en kinderen dat zij zich, binnen de schooltijd, aanpassen aan onze manier van werken en leven en de vieringen mee willen beleven.
 • Vanuit deze levenshouding respecteren wij ook de tradities van andere religies en de verschillen tussen de religies.

 

Pedagogische uitgangspunten

 • In de omgang met elkaar (kinderen, ouders en leerkrachten) is er sprake van:
  • Respect voor de gevoelens, meningen, het privéleven en de persoonlijkheid van anderen.
  • betrouwbaarheid; het vertrouwen van anderen waard zijn en afspraken nakomen.
  • solidariteit; zorg voor anderen.
  • eerlijkheid; open en duidelijk communiceren, wij zijn eerlijk tegenover onszelf en de anderen
 • Het team draagt de gedeelde verantwoordelijkheid in de zorg voor een positief pedagogisch klimaat. Dit is zowel voor de individuele leerling als voor de gehele school van belang.
 • Een positief pedagogisch klimaat betekent voor ons: een omgeving, waarin kinderen vaardigheden kunnen ontwikkelen die zorgen voor een gezond en zelfredzaam gedragspatroon dat past bij henzelf en de omgeving waarin ze opgroeien.
 • Heel bewust leren wij onze kinderen hun sociaal-emotionele vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat:
  • kinderen hun eigen mogelijkheden ontdekken, vertrouwen in zichzelf hebben en een positief zelfbeeld ontwikkelen.
  • de kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, hun omgeving en de ander, dat ze afspraken en voornemens kunnen nakomen en de moed hebben integer te zijn.
  • de kinderen een eigen mening ontwikkelen, openstaan voor de ideeën van anderen en dat zij in staat zijn om juiste keuzes te kunnen maken.
  • de kinderen zelfdiscipline, zelfrespect, doorzettingsvermogen en waardering voor de eigen talenten en die van anderen krijgen.
 • Om zich volledig te kunnen ontwikkelen hebben kinderen een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving nodig, waarin zij met respect worden behandeld.

 

Onderwijskundige uitgangspunten

 • Doel van het onderwijs is dat elk kind zich cognitief, creatief en motorisch optimaal kan ontwikkelen door het aanbieden van leerstof die het beste bij de ontwikkeling van het kind past.
 • Het onderwijs van onze school is zodanig dat het eigen leerproces, werk en gedrag van leerlingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de leerlingen, de leerkrachten en de ouders.
 • We willen de leerlingen een gestructureerde omgeving bieden, waarin ze zich veilig voelen en waar respectvol wordt omgegaan met elkaar.
 • Wij  willen  bereiken  dat  kinderen  met  motivatie,  actief betrokken zijn bij het onderwijs.
 • We willen de kinderen positief benaderen, stimuleren, motiveren en uitdagen, om zodoende hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal te benutten. 
 • Wij willen de kinderen, binnen bepaalde kaders en met diverse materialen en leermiddelen, de ruimte geven om zelf te onderzoeken en te ontdekken.
 • De leerkrachten accepteren verschillen tussen kinderen en stemmen hun onderwijs af op waar kinderen behoefte aan hebben.
 • We houden rekening met de competenties van kinderen.
 • De afwisseling van leer- en doetaken is van groot belang