Kids

Oudervereniging

De ondersteunende rol van de oudervereniging (OV) is voor het team onmisbaar. De OV vergadert ongeveer zeven keer per jaar.
Wat is een oudervereniging?


Ook SWS Emmaüs heeft een oudervereniging (OV). Een OV wil de samenwerking tussen leerkrachten en ouders bevorderen om zo een goed leefklimaat te kunnen bewerkstelligen. In de praktijk betekent dit, dat de OV de leerkrachten een hoop praktische werkzaamheden uit handen neemt. Met het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage word je als ouder(s) automatisch lid van de OV. De bestuursleden van de OV worden tijdens de algemene ledenvergadering door de leden (ouders dus) gekozen.

Wat doet de OV op school?
De OV heeft een aantal commissies, waaronder Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Sportdag, Schoolreis, Kamp, Avondvierdaagse, Musical en Lief&Leed. In elke commissie zitten een aantal OV-leden en een aantal leerkrachten. Vanuit de OV is er per commissie één contactpersoon en één budgethouder. De werkzaamheden per commissie lopen uiteen van het doen van inkopen en het versieren van de school tot het organiseren en mede bedenken van activiteiten en het assisteren bij de desbetreffende activiteit en het opruimen. Daarnaast wordt uit het budget van de OV geld beschikbaar gesteld voor de Let-Op-Luizencommissie, de schooltuin, de aanschaf van materialen voor de speelplaats en de speel-o-theek, en het dam- en schaaktoernooi. Ook betaalt de OV het bezoek aan het Archeon (groep 6) en incidenteel een extra traktatie voor de kinderen. Ook heeft de OV tot doel een luisterend oor te zijn voor de ideeën en suggesties van andere ouders. 

Wie zitten er in het bestuur van de OV?
Het bestuur van de OV bestaat momenteel uit dertien leden. Zij hebben een voorzitter, een secretaris en een penningmeester gekozen. Zij vormen het dagelijks bestuur van de OV.

 

Amanda van Gaalen (voorzittter) 

moeder van Jack (6C) en Chris (VO)

 

Peter van Tol (penningmeester)

vader van Mats (5L) en Wiebe (4TM)

 

Caroline Dekker (vice voorzitter)

moeder van Jasmijn (3KI) en Floor (3DW)

 

Christa Noels (secretaris)

moeder van Maud (5L) en Tess (3S)

 

Ingrid Quartel

moeder van Dylan (4MP)

 

Helen van Rooijen

moeder van Daniël (4TM) en Robert (3S)

 

Noortje van de Voorde

Moeder van Lotte (5JM) en Guusje (1/2MM)

 

Miriam Smit

Moeder van Isa (5JM), David (4TM) en Victor (1/2WB)

 

Sabine Struijk 

Moeder van Yfke (5JM) en Timo (1/2WB)

 

Josje Ballieux 

Moeder van Anne (1/2MM)

 

Miranda van Asch

Moeder van Emmeline (7PM) en Benthe (4MP)

 

Daisy Timmermans

Moeder van Naomi (1/2KP

 

Om de communicatie met het schoolteam goed te laten verlopen, zijn ook twee leden van het team bij de vergaderingen aanwezig, namelijk Ingrid Gevers en Marijke Abbing.
Een bestuurslid zit drie jaar in de OV. Aan het eind van de zittingsperiode kan een bestuurslid zich weer voor een periode van drie jaar herkiesbaar stellen. Als een lid voortijdig aftreedt en het aantal leden op dat moment minder dan vijf bedraagt, moeten er tussentijds verkiezingen worden gehouden.

Waarom heeft SWS Emmaüs een OV?
Een OV is niet wettelijk verplicht, zoals een medezeggenschapsraad (MR) dat wel is. Een MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school (personeels- en leerlingenbelangen). Een OV houdt zich bezig met de praktische uitvoering van het verbeteren en goed houden van het werk- en leefklimaat op school voor de kinderen en de leerkrachten.

Hoe bereiken we u?
Aangezien de OV de ouders vertegenwoordigt, is het natuurlijk van belang, dat zij ook de ouders informeert en zonodig raadpleegt. De OV heeft ongeveer één keer per zes weken een reguliere vergadering (in totaal zo'n zeven keer per schooljaar). Deze vergadering is openbaar. Dit betekent dat iedere ouder welkom is, wel graag even van te voren melden bij de secretaris of voorzitter. Daarnaast vindt er één keer per jaar een algemene ledenvergadering plaatst. Op deze avond legt het bestuur verantwoording af over het afgelopen jaar. Ook wordt dan de begroting van het komende schooljaar ter goedkeuring voorgelegd. Als dat nodig is worden middels een wervingsbrief, twee weken vóór de algemene ledenvergadering, nieuwe kandidaten voor het bestuur gezocht. De OV bericht regelmatig via de nieuwsbrief van de school.

Hoe kunt u de OV bereiken?
De OV is er voor de ouders. Daarom wil de OV ook zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor de ouders. Als u vragen heeft, spreek de bestuursleden van de OV dan gerust aan. U kunt ook een e-mail sturen naar ovemmaus@gmail.com 

Ik wens u en uw kind(eren) een fijne schooltijd toe!

Amanda van Gaalen, voorzitter OV