Kids

6.1 De Medezeggenschapsraad

Op onze school functioneert een medezeggenschapsraad (MR). De MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. De MR is, zoals de naam al zegt, een orgaan voor medezeggenschap. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. De MR heeft inspraak in allerlei zaken die de school aangaan, zoals het beleid van de school; de veiligheid op school, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid etc. Wettelijk is geregeld ten aanzien van welke onderwerpen en besluiten die het schoolbestuur wenst te nemen, de MR instemmingsrecht of een adviesrecht heeft. De MR op de Emmaüs bestaat uit acht leden, namelijk vier ouders (de oudergeleding) en vier teamleden (de personeelsgeleding). De zittingstermijn bedraagt vier jaar, waarna er - bij voldoende aanmelding van kandidaten - door het houden van verkiezingen nieuwe leden in de MR worden gekozen. Wie de huidige leden zijn kunt u lezen in hoofdstuk 10.1 en op de website onder Ouders. De MR streeft een actieve opstelling na en wil dus zelf zaken oppakken. Daartoe kiest de MR aan het begin van het nieuwe schooljaar speerpunten uit. Om haar taken goed te kunnen uitvoeren heeft de MR maandelijks overleg over lopende zaken met de directie van de school. Vergaderingen van de MR zijn openbaar en vinden ongeveer één keer in de 4-6 weken plaats. De vastgestelde notulen en vergaderstukken zijn te vinden op de site van de school onder het kopje „Medezeggenschapsraad (MR)" onder Ouders.. De MR houdt haar achterban via publicatie in de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte van haar activiteiten. Via de agenda en notulen van het dagelijks bestuur van de GMR-PO volgt de MR de ontwikkelingen binnen Lucas Onderwijs. Verder nemen vanuit de MR afgevaardigden deel aan de ALV en themabijeenkomsten van de GMR.(Gemeenschappelijke MR)