Kids

4.6 Rapportage / waardering

Digitaal portfolio

Wij zoeken naar een andere vorm van rapportage. Dit zal hoogstwaarschijnlijk digitaal zijn en een vorm van portfolio met mogelijkheden om zowel het hele proces van ontwikkeling te

laten zien als ook hoe een kind zich verhoudt tot "de norm". We gaan kinderen, ouders en teamleden betrekken bij dit proces.

Vorig jaar hebben wij ons laten inlichten over de verschillende portfolio’s

Tijdens de corona- crisis hebben wij gekozen voor Bordfolio.

Vanaf zomervakantie tot herfstvakantie willen we twee systemen (Bordfolio en MijnRapportfolio) naast elkaar testen en daarin leren leren, leren plannen en leren reflecteren meenemen. Daarna zullen wij een beslissing moeten nemen. U vindt in onze rapporten geen cijfers.

Resultaten willen we afzetten tegen een 'landelijk gemiddelde', om ouders een goed beeld  te  geven.  De  inzet  waarmee  gewerkt  wordt  en  de  resultaten bepalen tezamen de waardering.

Ook informeren we u via het rapport over de door uw kind behaalde scores op de klassikaal afgenomen Cito-toetsen. Cito- toetsen zijn niet bedoeld om uw kind te beoordelen. We nemen ze af om de vorderingen van uw kind te kunnen volgen en eventueel ons lesprogramma aan te passen. Om die reden worden de resultaten apart onderaan het rapport vermeld.

Bij toetsen in de groepen 7 en 8 wordt wel een puntenwaardering gebruikt om daar alvast een beetje aan te wennen (Voortgezet onderwijs). Driemaal per  jaar  (november, maart en  juli)  wordt aan  de  leerlingen van de groepen 3 t/m 8 het rapport meegegeven. De kleuters in de groepen 1/2 krijgen tweemaal per jaar hun tekenboek mee.  De kinderen van de groepen 1/2 en 3 nemen regelmatig 'werkjes' mee naar huis.

4.7 Langdurig zieke kinderen

Als een kind een langere periode ziek is en de school niet kan bezoeken, zullen we zo veel mogelijk proberen er voor te zorgen dat uw kind geen achterstand oploopt. Heen en weer brengen van 'huiswerk' is soms een oplossing. Ook kan er in voorkomende gevallen gebruik gemaakt worden van "Huisonderwijs" of "Onderwijs Zieke Leerlingen".