Kids

4.6 Rapportage / waardering

U vindt in onze rapporten geen cijfers. We willen vooral de prestaties van uw kind vergelijken met wat hij / zij zelf kan.

Vanzelfsprekend worden er eisen aan die prestaties gesteld. Goed presteren moeten we echter niet verwarren met concurreren. Resultaten willen we afzetten tegen een 'landelijk gemiddelde', om ouders een goed beeld  te  geven.  De  inzet  waarmee  gewerkt  wordt  en  de  resultaten bepalen tezamen de waardering.

Een waardering die wij niet in een cijfer kunnen en willen uitdrukken. U vindt bij alle vak- en vormingsgebieden een vijfpuntsschaal van: | -- | - | v | + | ++ | waarbij de „v"  staat voor landelijk gemiddelde.

Ook informeren we u via het rapport over de door uw kind behaalde scores op de klassikaal afgenomen Cito-toetsen. Cito- toetsen zijn niet bedoeld om uw kind te beoordelen. We nemen ze af om de vorderingen van uw kind te kunnen volgen en eventueel ons lesprogramma aan te passen. Om die reden worden de resultaten apart onderaan het rapport vermeld. Ook in de schriften zult u zien dat niet met cijfers wordt gewerkt. Een beoordeling met woorden en op- of aanmerkingen, veelal voorafgegaan door zelfcorrectie, heeft een groter leereffect.

Bij toetsen in de groepen 7 en 8 wordt wel een puntenwaardering gebruikt om daar alvast een beetje aan te wennen (Voortgezet onderwijs). Driemaal per  jaar  (november, maart en  juli)  wordt aan  de  leerlingen van de groepen 3 t/m 8 het rapport meegegeven.

De kleuters in de groepen 1/2 krijgen tweemaal per jaar hun plakboek mee. De leerkrachten plakken hierin een aantal 'werkjes' van uw kleuter. Lang niet alles kan in een plakboek opgeborgen worden. De kinderen van de groepen 1/2 en 3 nemen dan ook regelmatig 'werkjes' mee naar huis.

 

4.7 Langdurig zieke kinderen

Als een kind een langere periode ziek is en de school niet kan bezoeken, zullen we zo veel mogelijk proberen er voor te zorgen dat uw kind geen achterstand oploopt. Heen en weer brengen van 'huiswerk' is soms een oplossing. Ook kan er in voorkomende gevallen gebruik gemaakt worden van "Huisonderwijs" of "Onderwijs Zieke Leerlingen".